Výkladové stanovisko ČUS k aktuálním opatřením ve vztahu ke sportu

Aktualizace 17. ledna 2022

 Na základě nového mimořádného opatření MZČR č. j. MZDR 1518/2022-1/MIN/KAN ze dne 14. 1. 2022 došlo s účinností od 17. 1. 2022 ke změně pravidel omezení obchodu a služeb (dále jen „MO služby“). Má povahu změnového opatření, tudíž neobsahuje celý text, nýbrž jen měněné pasáže stále účinného opatření  MZČR č. j. MZDR 14601/2021-34/MIN/KAN ze dne 29. 12. 2021. Ve vztahu ke sportovní činnosti však nedošlo k žádným změnám oproti předchozí úpravě. Dochází pouze k drobné úpravě čl. 10 - režimu pro lyžařské areály, ale jen z hlediska definice „kurzů“. Druhá změna se týká odst. 14, kde se však úprava dotýká pouze jednání orgánů právnických osob. Ty jsou nově začleněny do tohoto odstavce a to na roveň orgánů veřejné moci, tedy nemají žádný mimořádný režim. V této souvislosti proto lze nadále vycházet z dosavadního výkladového stanoviska JUDr. Daniela Viduny, LL.M. ve vztahu k činnostem České unie sportu, z.s.

Zdroj: web ČUS - https://www.cuscz.cz/novinky/aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-sportu.html

Závěry:

 

 1. Profesionální sportovci mohou vykonávat svou činnost na vnitřních i venkovních sportovištích, a to bez limitu, avšak za dodržení pravidel zavedených pro zaměstnance a OSVČ dle Mimořádného opatření ze dne 29. 12. 2021 MZČR č. j. MZDR 14601/2021-34/MIN/KAN.

 

 1. Věková hranice pro výjimku z prokazování bezinfekčnosti napříč činnostmi činí 12 let.

 

 1. Využití RT-PCR testu při sportovní činnosti je možné jen pro osoby do 18 let.

 

 1. Samotné konání sportovních soutěží a sportovních utkání (profesionálních i amatérských) je dle podmínek stanovených čl. I odst. 14 MO služby umožněno max. pro 100 osob.

 

 1. Sportovní příprava neměnného kolektivu (pravidelná tréninková činnost) nevyžaduje kontrolu bezinfekčnosti. Kontroluje se pouze vykazování klinických příznaků onemocnění covid-19 a to za splnění podmínek kontroly bezinfekčnosti osob účastnících se sportovní činnosti.

 

 1. Sportovní činnost nepravidelná či v proměnlivém kolektivu (soutěže, utkání) nevyžaduje kontrolu bezinfekčnosti pouze v případě účasti max. 20 osob. Nad tento počet se provádí kontrola bezinfekčnosti dle I/15 MO služby s tím, že pro tyto účely má RT-PCR test platnost 7 dní – pouze osoby do 18 let.

 

 1. Povinná evidence sportujících v rámci organizovaného sportu ve všech případech (příprava, soutěž, bez ohledu na počet osob).

 

 1. Amatérští neorganizovaní sportovci mohou sportovat na vnitřních sportovištích, a to za splnění podmínek kontroly bezinfekčnosti osob účastnících se sportovní činnosti. Používání venkovních sportovišť není výslovně upraveno. Nicméně lze předpokládat obdobný režim jako v případě organizovaného amatérského sportu.

 

 1. Bazény jsou otevřeny bez omezení kapacity, a to pro veřejnost i pro organizovaný sport. Povinnost bezinfekčnosti dle I/15 MO služby.

 

 1. Lyžařské areály jsou otevřeny bez omezení kapacity, a to pro veřejnost i pro organizovaný sport. Povinnost bezinfekčnosti dle I/15 MO služby.

 

 1. Zasedání orgánů právnických osob je připuštěno, a to bez horního limitu zúčastněných osob, a to za splnění nastavených podmínek (rozestupy, kontrola bezinfekčnosti apod.). V těchto případech je umožněno i dospělým využít RT-PCR testu s platností 72 hod.

 

 1. Bezinfekčnost lze prokázat způsoby uvedenými v čl. I/15 MO služby, tj. očkování, potvrzené prodělání COVID-19, RT-PCR test osobami do 18 let a dospělými ve specifických případech (kontraindikace, nedokončené očkování apod.).
   
 2. Antigenní testy již v případě amatérského sportu nelze využít.
   
 3. Maximální počet diváků 1.000.