Nepodcenit povinnosti TJ/SK vztahu ke spolkovému rejstříku

Soudy začaly kontrolovat zápisy a dokumentaci ve spolkovém rejstříku a rozesílají spolkům výzvy k nápravě stavu, včetně upozornění na možné sankce.

Pokud totiž rejstříkový soud zjistí, že spolek doposud nepřizpůsobil zápis ve spolkovém rejstříku, vyzve ho usnesením ke zjednání nápravy, a to zpravidla ve lhůtě 60 dnů. Uplyne-li tato tzv. dodatečná lhůta marně (tj. spolek nebude na výzvu soudu reagovat), soud spolek z moci úřední zruší a nařídí jeho likvidaci. Mají-li tedy spolky zájem na svém zachování, je třeba důrazně doporučit, aby obratem jednaly a daly si své záležitosti do pořádku. Obdobné platí pro spolky pobočné. Současně upozorňujeme i na skutečnost, že kromě zápisu do rejstříku je třeba dát do pořádku i sbírku listin, tj. založit do ní požadované doklady. Kromě listin, které se předkládají k doložení zapisovaných skutečností (jako jsou např. stanovy, rozhodnutí o volbě členů orgánů, rozhodnutí o zřízení pobočného spolku), je potřeba do sbírky listin založit i některé další doklady. Zde je třeba výslovně upozornit na povinnost založit do sbírky účetní závěrku (od roku 2014), případně i výroční zprávu (výroční zprávu je obecně povinna vyhotovit účetní jednotka, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem). Co všechno má obsahovat sbírka listin upravuje §66 zák.č. 304/2013Sb. o veřejných rejstřících. Důsledky porušení povinnosti založit potřebné listiny do sbírky listin mohou být rovněž zásadní. Předně soud může spolku uložit pořádkovou pokutu, a to až do výše 100 tisíc. Taková pokuta může být uložena v případě, kdy spolek neuposlechne výzvu soudu k doložení povinných listin (zde je lhůta poskytovaná soudem zpravidla 20 dní). Důsledky by však porušení této povinnosti mělo i pro členy statutárního orgánu spolku, když opakované nepředkládání požadovaných listin je výslovně považováno za porušení péče řádného hospodáře. Zápisy a sbírku listin je třeba dát do pořádku, nejen s ohledem na možné sankce, které hrozí z právní úpravy veřejných rejstříků (pořádkové pokuty, zrušení spolku), ale je třeba si uvědomit, že to bude s největší pravděpodobností předmětem kontroly ze strany poskytovatelů dotací, grantů atd., a zcela jistě ze strany MŠMT. Ve shora uvedených záležitostech lze využít služby Servisních center sportu ČUS, která působí při Okresních sdružení ČUS. Zde v případě potřeby poradí, jak postupovat při vkladu dokumentů do sbírky listin.

Legislativně právní odbor ČUS